Arbitrageplan MHCO

Verenigingsarbitrageplan
Mixed HockeyClub Oosterbeek
2016


Inleiding
Positieve sportbeleving staat centraal bij MHCO. Voor de één betekent dat tot het uiterste kunnen gaan, kunnen presteren, voor een ander betekent hockey vooral sociale interactie. Er zijn tal van andere redenen te bedenken waarom leden en vrijwilligers er voor kiezen om te gaan hockeyen of betrokken te willen zijn bij MHCO. Wat ons allen bindt is dat spelletje: hockey. Dat "spel” staat niet op zichzelf. Spel maakt onlosmakelijk onderdeel uit van je ontwikkeling als mens. Fysiek, mentaal en sociaal. Als speler maar ook in andere rollen, als ouder, teambegeleider, trainer, scheidsrechter, supporter.
MHCO realiseert zich dat en investeert dan ook in de brede ontwikkeling van haar leden en vrijwilligers en in de sfeer rondom het veld. Daarbij staan Veiligheid, Vertrouwen en Verbondenheid voorop. Binnen de lijnen en buiten de lijnen. Het hierna volgende "arbitrageplan” moet dan ook steeds vanuit deze doelstellingen worden gelezen.

We zijn er trots op dat Hockey een moderne en innovatieve sport is. De regels en afspraken ondersteunen ook het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Ze veranderen ook, als gevolg van de technologische ontwikkelingen maar ook vanuit nieuwe inzichten. Het is dan ook van belang voor iedereen die betrokken is bij het spel (speler, ouders, teambegeleider, trainer, scheidsrechter, supporter) om mee te ontwikkelen.
Die regels zijn eenvoudig samen te vatten in drie delen:
er zijn technische regels (zoals binnen de lijnen blijven)
regels die de veiligheid van spelers moeten waarborgen (zoals niet met de bolle kant spelen, niet hoog slaan) én
regels die de sportiviteit bewaken (o.a. voorkomen van spelbederf)

Niet alleen binnen de lijnen maar ook daarbuiten zijn er regels (bijvoorbeeld over het gedrag van coaches) en formele en informele afspraken.
Iedere speler, coach, begeleider, supporter én scheidsrechter heeft de taak zijn of haar best te doen die positieve beleving te laten ontstaan, voor zichzelf maar ook voor de andere deelnemers. Hockey is tenslotte een teamsport.
Daar waar het mis dreigt te gaan volstaat soms een corrigerende opmerking of een fluitsignaal. Maar soms is er meer nodig. De scheidsrechter speelt daarbij een belangrijke rol. De taak van scheidsrechter is niet eenvoudig. Naast een goede spelregelkennis vraagt het de vaardigheid ze ook toe te kunnen passen. Daarnaast moet de scheidsrechter om kunnen gaan met spelers, coaches en publiek. Ook fluiten is teamwork. Je staat natuurlijk met zijn tweeën te fluiten. Ook belangrijk is de samenwerking tussen scheidsrechters en spelers (en coaches en publiek).

Wij willen graag dat iedereen aan de kant en in het veld dat begrijpt en zich gedraagt in het belang van de positieve beleving maar juist ook dat de scheidsrechters bij MHCO voldoende sterk zijn om hún rol goed te kunnen spelen. Want als er wat gebeurt (van een simpele overtreding tot een opstootje) kijkt iedereen toch naar de scheidsrechter.

Het arbitragebeleid bij MHCO is er daarom vooral op gericht het niveau van de scheidsrechters voortdurend te verbeteren, ze weerbaar te maken in de breedste zin van het woord.

Dit vertaalt zich in een opleidings- en begeleidingsprogramma voor alle niveau’s binnen de club.

Dit arbitrageplan is vastgesteld door het bestuur van MHCO in haar vergadering van 9 mei 2016.
Op 23 mei 2016 is het plan goedgekeurd in de algemene ledenvergadering.

Arbitragebeleid: ambities en uitgangspunten

Ambities

De arbitragecommissie (AC) van MHCO streeft ernaar maximaal bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging en een sportief en eerlijk verloop van alle wedstrijden op MHCO. Scheidsrechters hebben daarom een belangrijke rol in het veld, maar ook in de communicatie, direct en indirect, met de coaches en spelers op de bank en het publiek. MHCO in het algemeen en de scheidsrechters van MHCO in het bijzonder zijn een voorbeeld voor elkaar en anderen, zoals bezoekende teams en toeschouwers, in het adequaat leiden van hun toegewezen hockeywedstrijden. Scheidsrechters bij MHCO staan open voor, en geven elkaar, feedback vanuit de gedachte zichzelf en hun collega scheidsrechters verder te verbeteren. De AC heeft als doel dit proces van continue verbetering maximaal te ondersteunen.

Uitgangspunten
•    alle spelende leden vanaf 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldige scheidsrechterskaart. Hiermee waarborgt  MHCO de spelregelkennis van haar leden en wordt er voldaan aan de KNHB eis voor clubscheidsrechters;
•    Nadrukkelijk worden alle overige leden en ouders van jeugdleden uitgenodigd een scheidsrechterskaart te behalen. Een goed begrip van de regels ondersteunt ook de supporter. MHCO vergoedt eenmalig de kosten van het volgen van deze cursus.
•    Voor niet-teamgebonden leden en vrijwilligers is een virtueel team opgezet in LISA. Alle niet-teamgebonden leden en vrijwilligers die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart maken deel uit van dit virtuele team, tenzij ze daar bezwaar tegen maken. Inzet als scheidsrechter gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. Het team heeft een coördinator die eventuele inzet van scheidsrechters uit dit team coördineert.
•    fluiten is een verplichting voor alle spelende leden (vanaf de B leeftijd) en is als zodanig vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van MHCO;
•    alle senioren zijn in principe verplicht om wedstrijden die aan hen worden toegewezen (zowel in de senioren- als juniorencompetitie) te fluiten. Senioren kunnen binnen hun team afspreken dat vanuit het team een geselecteerde groep beschikbaar is om te fluiten. Deze groep zal dan wel frequenter moeten fluiten om aan de fluitverplichtingen van het team te voldoen. Fluiten is een teamaangelegenheid, waarvoor een ieder mede verantwoordelijk is. De spelende leden die niet fluiten worden geacht om zich op een andere manier in te zetten voor de vereniging;
•    alle junioren vanaf de C- jeugd zijn beschikbaar om wedstrijden te fluiten. De c-jeugd spelers worden alleen ingezet indien zij een scheidsrechterkaart hebben gehaald of als spelleider bij de jongste jeugd. Alle junioren met een scheidsrechterskaart zijn beschikbaar voor de reguliere competitiewedstrijden van de junioren en voor wedstrijden in de seniorencompetitie op basis van vrijwilligheid;
•    De scheidsrechters worden door de AC ingedeeld naar niveau. Bij de indeling geldt het uitgangspunt dat de wedstrijden begeleid worden door scheidsrechters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team;
•    de AC wijst leden individueel c.q. een team toe aan een wedstrijd. Mocht een wedstrijd aan een team worden toebedeeld dan is de captain en/of coach van dit team verantwoordelijk voor de aanwijzing van een of meerdere spelers aan de wedstrijd;
•    er is een selecte groep van scheidsrechters, CS+, die kunnen fluiten in de hoogste klasse(n) waarin de club speelt;
•    er wordt actief ingezet op begeleiding van onervaren scheidsrechters.

Uitwerking

SENIOREN
In principe fluiten senioren elkaars wedstrijden. Daartoe wordt per seizoenshelft een schema opgesteld. Uitzondering zijn de wedstrijden van Dames 1/ Heren 1 die worden gefloten door CS+. Op verzoek kunnen ook andere wedstrijden door CS+ worden gefloten maar dit is geen "recht”. Ook is het LISA Scheidsrechtersteam (niet teamgebonden leden en vrijwilligers met een CS kaart) beschikbaar om deze wedstrijden te fluiten.

JUNIOREN
Eerstelijns wedstrijden worden zo veel mogelijk toegewezen aan CS+. Daarbij geldt dat de coördinator CS+ bepaalt aan de hand van het niveau en de te verwachten dynamiek van de wedstrijd of en en CS+ er, en wie, wordt aangewezen.
De overige wedstrijden van de C- en D- jeugd worden in principe gefloten door de thuisspelende A/ B jeugd.
Overige wedstrijden van de A/B jeugd worden in principe gefloten door senioren op "teamaanwijzing”.
Ook is het LISA Scheidsrechtersteam (niet teamgebonden leden en vrijwilligers met een CS kaart) beschikbaar om deze wedstrijden te fluiten.

Jongste jeugd
Onder voorbehoud van wijzigingen door de KNHB:
•    Benjamins: teams leveren zelf 2 ouders
•    F-3-tal: teams leveren zelf 2 ouders als spelleider
•    E-6 tal: teams leveren zelf 2 ouders als spelleider
•    E-8 tal: teams leveren 1 ouder
Ouders worden niet op naam in LISA gezet. Regel is dat zij de wedstrijd van hun eigen kind fluiten. De verantwoordelijkheid ligt bij het eigen team. Het wedstrijdformulier wordt door coaches ingevuld, niet door spelleiders.
Op verzoek is begeleiding door de AC beschikbaar.

Vriendschappelijke wedstrijden
De AC is verantwoordelijk voor arbitrage en opleidingen rondom alle competitie gerelateerde wedstrijden. De AC is niet verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters voor vriendschappelijke wedstrijden.

AC biedt hierin wel een ondersteunende functie. Voor vragen en tips kunnen coaches dan ook altijd terecht bij een van de leden van de commissie (informatie op het besloten deel van de website Hockeyoosterbeek.nl).

Indeling seizoen
Het seizoen kan worden onderverdeeld in vier perioden, te weten:

ZOMER tot aan de herfstvakantie

NAJAAR tot aan de winterstop

ZAALHOCKEY

LENTE vanaf de winterstop tot einde seizoen

Minimaal een week voor het begin van elke periode maakt de AC het arbitrageschema via e-mail én de website van MHCO (www.hockeyoosterbeek.nl) bekend. Ieder team kan dan zijn/haar toewijzing organiseren. Indien en voor zover zich onverhoopt tussentijds wijzigingen in het schema voordoen dan maakt de AC deze uiterlijk op woensdag avond, voorafgaand aan de fluitbeurt, via de mail bekend.

De teams dienen tijdig, doch uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de betreffende wedstrijd aan de AC bekendmaken welke fluiters staan opgesteld. De AC zorgt ervoor dat alle scheidsrechters uiterlijk de woensdagavond voorafgaand aan de fluitbeurt een herinneringsmail ontvangen, indien zij een wedstrijd op zaterdag of zondag in diezelfde week moeten fluiten.

INDELING:
Aan het begin van iedere periode wordt aan de hand van het wedstrijdschema een indeling gemaakt van de wedstrijden naar:
•    Senioren Heren 1 en Dames 1: CS+ Scheidsrechters worden op naam aangewezen door de Scheidsrechterscommissie (CS+ coördinator).
•    Overige senioren teams: indeling op team door scheidsrechterscommissie (Coördinator senioren)
•    Jeugd Topklasse en 1e klasse en indien beschikbaar overige 1e lijns teams: CS+ Scheidsrechters worden op naam aangewezen door de Scheidsrechterscommissie (CS+ coördinator).
•    Jongste Jeugd: begeleiding vindt in principe plaats door de ouders van de spelende teams (één begeleider van ieder team per wedstrijd). Overigens is het ook mogelijk dat C-jeugd gevraagd wordt dit niveau wedstrijden te begeleiden, in het kader van de opleiding naar clubscheidsrechter.
•    C en D jeugd: door A en B jeugd, indeling op team door scheidsrechterscommissie: coördinator junioren (m.u.v. Top/ 1e Klasse/ eerstelijns: CS+ op naam)
•    A en B jeugd: door senioren, indeling op team door scheidsrechterscommissie: coördinator junioren (m.u.v. Top/ 1e Klasse/ eerstelijns: CS+ op naam)

OVERDRAGEN FLUITBEURT
Teams mogen aan andere leden vragen de wedstrijd over te nemen, met in achtneming van een aantal spelregels
•    de scheidsrechters zijn in het bezit van een CS kaart
•    de scheidsrechters zijn opgewassen tegen het niveau van de wedstrijd (als richtlijn geldt het toegekende CS- niveau (zie LISA/ lijst)
•    Daarbij moet deze scheidsrechter ook beschikbaar zijn: voor jeugdleden geldt dat er tussen de wedstrijd die zij fluiten en het begin van een eigen te spelen wedstrijd voldoende ruimte is.
•    een jeugdscheidsrechter mag maximaal 2 wedstrijden op een dag fluiten i.v.m de concentratie. Als de CS dus al door de commissie is aangewezen (CS+) of voor het eigen team fluit dus maximaal 1 wedstrijd voor 'derden"
•    Het aangewezen team blijft verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) fluitbeurt: Als een wedstrijd niet of niet naar behoren wordt gefloten volgt mogelijk een sanctie.
•    betaling van scheidsrechters is toegestaan (niet verplicht!). Het advies is om de vergoeding te beperken tot € 7,50 per wedstrijd, met in achtneming van de tweede bullit.

VERPLAATSEN VAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN (Jeugd)
Het verplaatsen van wedstrijden heeft mogelijk grote impact op het fluitschema. De routine is als volgt:
Verplaatsingen op initiatief van de vereniging (vanuit het wedstrijdsecretariaat)
•    Het secretariaat neemt contact op met de CS commissie om de voorgestelde wijziging te bespreken.
•    In overleg wordt de wijziging vastgesteld
•    De CS coördinator zorgt ervoor dat de scheidsrechters die zouden fluiten op de oorspronkelijke datum/tijd worden geïnformeerd dat de wedstrijd wordt verplaatst.
•    Voor de toewijzing van de nieuwe scheidsrechters bij Topklasse/ 1e klasse/ eerstelijnsteams probeert de CS+ coördinator een oplossing te vinden

Verplaatsingen op verzoek van het team:
•    Als een team wil dat een wedstrijd op een ander tijdstip wordt gespeeld (of ingehaald) neemt het team contact op met het wedstrijdsecretariaat.
•    Deze informeert de betreffende CS coördinator rechtstreeks of via [email protected]. en bepaalt in samenspraak alternatieve datum en tijd. Is dit niet mogelijk wordt het verzoek tot verplaatsing in principe afgewezen. Volhardt een team in het doorvoeren van de wijziging, dan dienen zij zelf voor scheidsrechters te zorgen. De commissie zal meehelpen/ -denken, maar dit is geen recht.
•    De CS coördinator zorgt ervoor dat de scheidsrechters die zouden fluiten op de oorspronkelijke datum/tijd worden geïnformeerd dat de wedstrijd wordt verplaatst.
•    Voor de toewijzing van de nieuwe scheidsrechters bij Topklasse/ 1e klasse/ eerstelijnsteams probeert de CS+ coördinator een oplossing te vinden
•    Voor de toewijzing van de nieuwe scheidsrechters bij overige wedstrijden doet het team een verzoek aan de coördinator jeugd via [email protected]. Deze probeert een oplossing te vinden. Lukt dit niet is het spelende team zelf
     verantwoordelijk voor het vinden van scheidsrechters.

OEFENWEDSTRIJDEN
Hier geldt dat voor Topklasse, 1e klasse en overige eerstelijns teams primair een beroep wordt gedaan op de CS+ coördinator. Probeer hiermee op tijd te zijn!
Voor overige wedstrijden dient het team zelf scheidsrechters te regelen met inachtneming van de spelregels hierboven.

LIJST NAMEN SCHEIDSRECHTERS
Omwille van privacy gevoeligheid is er geen publieke lijst van scheidsrechters met naam en mailadres met het CS-niveau.
•    Wel zal er op basis van vrijwilligheid een "Team” worden opgericht in LISA met niet team gebonden scheidsrechters die zich beschikbaar hebben gesteld. De CS commissie actualiseert het CS-niveau aan het begin van ieder seizoen. Het CS-niveau is zichtbaar in LISA / op de lijst. Het is nogmaals een verantwoordelijkheid van het team bij het inzetten van scheidsrechters dat deze de wedstrijd ook aan kunnen. De scheidsrechters op die lijst moeten expliciet toestemming geven dat deze gegevens openbaar zijn.
•    De AC maakt gebruik van een whatsapp-groep waarin CS+ ers op basis van vrijwilligheid deelnemen. De groep kan ook worden gebruikt om vrijwilligers te vragen voor wedstrijden van "hoger” niveau.
•    De commissie juicht overigens het gebruik van social media (o.a. facebook/ whatsapp) toe om bekend te maken wie beschikbaar is voor het fluiten van de overige wedstrijden. De commissie zal een groep initiëren. Deelname gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid.

SAMENWERKING MET ANDERE COMMISSIES
De AC werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat en de technische commissie
Het wedstrijdsecretariaat stelt het wedstrijdschema altijd op in overleg met de AC, overigens rekening houdende met andere belanghebbenden, zoals de barcommissie. Ook wijzigingen worden in overleg vastgesteld.

BEVOEGDHEDEN
De AC wordt door het bestuur in staat gesteld om haar werkzaamheden volgens de in het beleidsplan gestelde voorwaarden uit te voeren. Dit betekent o.a. dat leden van de MHCO door de AC leden aangesproken kunnen worden op hun gedrag en dat de AC leden bevoegd zijn zo nodig het sanctiebeleid zoals vastgelegd uit te voeren.

Opleiding

Spelleiders bij de Jongste Jeugd
Van de ouders van de (jongste) jeugd wordt gevraagd of zij zich opgeven voor de spelleidercursus. Dat is belangrijk omdat ouders al vanaf de F-leeftijd zelf het eigen team
moeten kunnen fluiten. Bij de 6- en 8-tallen komt er al veel meer bij kijken aan hockeyregels.

De AC organiseert daarom elk jaar een spelleidercursus. De ouders en de kinderen van de C-jeugd ontvangen tijdig van de AC een uitnodiging voor de cursus via de website van de club en via de coaches van het eigen team.
Met de jongste jeugd worden alle wedstrijden met minder dan 11 spelers per team bedoeld. De spelleiders hebben voor deze teams voornamelijk nog een begeleidende functie. Zodra de kinderen in grotere teams wedstrijden spelen is ook voor de spelbegeleiders enige feitelijke kennis van de spelregels vereist.

De spelleiders van de C-jeugd kunnen op deze wijze alvast aan het fluiten wennen, en de ouders zonder kennis van hockey kunnen op deze manier hun steentje bijdragen aan de sport van hun kinderen. Tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over de rol van de spelleider op het veld, en worden tips en aandachtspunten gegeven, waarbij natuurlijk het spelplezier centraal staat.

Senioren en junioren die CS kaart (=clubscheidsrechterskaart) moeten halen
Alle spelende leden vanaf de B-jeugd moeten verplicht in het bezit zijn van een CS kaart. Hiermee borgt MHCO de spelregelkennis van haar spelers en wordt er voldaan aan de KNHB eis voor clubscheidsrechters.
Mede met het oog op Sportiviteit & Respect wordt de jeugd van jongs af aan in aanrakin gebracht met de spelregels door te stimuleren vanaf de C-leeftijd (tweedejaars) de scheidsrechterskaart te halen.
Al vanaf de tweedejaars C kunnen jeugdspelers ingezet worden op wedstrijden van de jongste jeugd en wordt ook al de CS cursus actief aangeboden.
Vandaar dat alle tweede jaars C en eerste jaars B junioren jaarlijks worden uitgenodigd om de scheidsrechterscursus te volgen. Voor de B-jeugd geldt de verplichting dat zij de CS kaart dienen te halen voor het eind van het seizoen.

Voor de senioren en junioren die nog geen CS kaart hebben (bijvoorbeeld nieuwe B-junioren) zal er elk jaar een spelregelcursus worden aangeboden. De cursus wordt afgesloten met een examen. Wanneer er geen nieuwe kandidaten zijn en/of wanneer er ruimte is voor extra cursisten, dan wordt de cursus tevens beschikbaar gesteld voor kandidaten die de cursus hebben gemist of eerder hiervoor zijn gezakt. Geïnteresseerde ouders of leden die pas in de senioren zijn ingestroomd kunnen te allen tijde deelnemen.

Indien een lid niet in staat is om de cursus te volgen dan dient deze zelf zorg te dragen dat hij/zij (evt. elders) de cursus kan volgen om de CS kaart te halen. Wanneer een cursist het examen niet haalt zal hij/zij zich voor de eerstvolgende cursus aanmelden tot dat het examen is behaald. Mocht een lid weigeren om de CS kaart te halen dan meldt de AC dit aan het bestuur die vervolgens passende maatregelen kan nemen.

Werving ouders
Om ervoor te zorgen dat onze (jeugd)leden niet elke week ingezet hoeven te worden is de hulp van ouders hard nodig. De AC streeft er dan ook naar om de betrokkenheid van ouders bij het hockeyspel van hun kinderen te vergroten. De AC zal de ouders actief benaderen om deel te nemen aan de spelleidercursus en hen in de gelegenheid stellen om tevens deel te nemen aan de clubscheidsrechterscursus of door een eenmalige bijeenkomst ingelicht over de belangrijkste zaken rondom het begeleiden van een wedstrijd.

Indeling scheidsrechters naar niveau
Het is erg belangrijk dat de scheidsrechters worden ingedeeld naar ervaring en niveau van de wedstrijden. Aan de hand van de systematiek van de KNHB worden de clubscheidsrechters in 5 groepen ingedeeld. Op deze wijze kan aan elke wedstrijd de juiste scheidsrechter worden gekoppeld. De beoordeling wordt jaarlijks gedaan door de AC.
Niveau 1   Bondsscheidsrechter
Niveau 2  CS+ Zeer ervaren clubscheidsrechter met uitstekende regelkennis en overwicht
Niveau 3  Ervaren clubscheidsrechter met goede regelkennis
Niveau 4  Onervaren clubscheidsrechter
Niveau 5  Beginnende clubscheidsrechter (spelleider)

Bij de teamtoewijzing wordt al zoveel mogelijk rekening gehouden met het niveau van de aanwezige scheidsrechters in dat team maar teams hebben ook een eigen verantwoordelijkheid bij het intern toewijzen van scheidsrechters.

Gedragsregels

Sportief en respect op het veld en langs de lijn
MHCO is een prettige en gastvrije vereniging. MHCO wil dit op het veld en langs de lijn graag uitdragen richting spelers onderling , bezoekers én zeker naar de scheidsrechters. De AC heeft hier een ondersteunende rol in.
In het veld is de scheidsrechter verantwoordelijk voor het aanpakken van onsportief gedrag. Dat valt niet altijd mee en de AC kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een scheidsrechter extra begeleiding krijgt om met onsportief gedrag van spelers en/of coaches en/of toeschouwers om te gaan. De CS staat hierin echter niet alleen: MHCO verwacht van de begeleiders van teams dat zij zelf onsportief gedrag van spelers aanpakken.

Buiten het veld is er een verantwoordelijkheid voor toeschouwers om mensen aan te spreken op onsportief gedag.

De AC ziet het als een van haar taken om signalen van onsportief gedrag te verzamelen. Dit betekent dat incidenten altijd worden gemeld aan het bestuur, die vervolgens passende maatregelen kan treffen. Wanneer iemand zelf hinder ondervindt van onsportief gedrag, of u langs de lijn iets opvalt, kan dit altijd gemeld worden via [email protected].

Rode en gele kaarten
Boetes ten gevolge van gele en rode kaarten zullen financieel verhaald worden op de spelers vanaf 14 jaar. De rode kaarten leiden volgens de regels van de bond tot schorsing voor één of meerdere wedstrijden. De club zal een registratie bijhouden van deze kaarten. Een rode of gele kaart leidt in de meeste gevallen tot een sanctie van de KNHB. Deze sanctie wordt gehonoreerd door MHCO. Een gele kaart staat in de meeste gevallen voor een geldboete (die wordt verhaald op de desbetreffende speler ) en een rode kaart voor een geldboete en een schorsing van een onbepaald aantal wedstrijden. Recidivisten zullen persoonlijk door het bestuur van MHCO benaderd worden en zullen al naargelang de situatie langere schorsingen kunnen krijgen.

Sanctiebeleid voor clubscheidsrechters


Het niet hebben van een geldige kaart
Alle spelers en speelsters vanaf de B jeugd zijn verplicht een CS kaart te hebben. Indien een lid weigert om de CS kaart te halen, dan neemt het bestuur gepaste maatregelen. Conform KNHB regels zijn spelers zonder kaart niet speelgerechtigd in senioren teams.

Het niet verschijnen of slagen bij examen voor clubscheidsrechter
Indien een lid niet verschijnt op een door de AC georganiseerde cursus en dus geen examen aflegt om de CS kaart te halen, dan biedt de AC dit lid eenmalig een herkansing aan. Indien de cursist vervolgens niet slaagt, dan dient hij/zij op eigen kosten de cursus met succes af te sluiten.

No-show
Van een no-show is sprake indien men niet tijdig komt opdragen of niet verschijnt voor een fluitbeurt of wanneer geen vervanging is geregeld bij een fluitbeurt. Een eventuele door de KNHB opgelegde boete met betrekking tot de no-show wordt op het team dat de toewijzing had verhaald.

Het pertinent weigeren om te fluiten of weigeren de CS-kaart te halen

De AC stelt het bestuur en de coach/aanvoerder van het betreffende team hiervan op de hoogte. Het bestuur zal vervolgens een passende maatregel nemen die zal leiden tot een speelverbod of schorsing voor bepaalde tijd van het betreffende lid.

Communicatie
Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de AC en het bestuur alsmede de diverse commissies . De AC organiseert voorlichtingsavonden voor de clubscheidsrechters en CS+. Op verzoek ondersteunt de AC soortgelijke avonden voor bijvoorbeeld hele teams (met te veel groene, gele en/of rode kaarten), voor coaches en begeleiders, voor ouders en hun kinderen.

e-Mail
De AC heeft haar eigen mailadres: [email protected].
Fluiters die opgesteld worden om te fluiten ontvangen via Lisa een bevestiging. Lisa is het programma achter de website van MHCO. Via dit systeem heeft de AC de mogelijkheid om scheidsrechters op naam in te delen. Deze indeling wordt vervolgens automatisch op de website gepubliceerd, en de ingedeelde scheidsrechters krijgen met één druk op de knop allen een e-mail. De AC is hiervoor afhankelijk van het ledenbestand. Enkel leden zelf kunnen hun e-mail adressen aanpassen in het systeem, en zijn hier ook zelf verantwoordelijk voor. 
Voor de organisatie rondom cursussen geldt ook het mailadres: [email protected].

Financiën
Voor de AC stelt het bestuur een apart budget ter beschikking ten behoeve van opleidingen.

Dit arbitrageplan is ook te vinden via:
>> Mijn Team
>> Club
>> Documenten


Oosterbeek, 23 mei 2016
 
 
Mijn Team Inschrijven nieuwe leden Proeftrainen

Vandaag jarig

Tobias van Meerwijk
Julia van Oort
Lize Paaijmans
Evi van Welzen

Hoofdsponsors

Agenda

Nog geen agenda punten.